Algemene- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Directtuin

 

 

Artikel 1. Algemeen

1.AnniBAT vleermuizenmest wordt in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geleverd door Directtuin, welke ingeschreven staat bij Kamer van Koophandel onder de gegevens: KvK 02086198 en BTW: NL 1026.02.633.B01, gevestigd en kantoorhoudende te Vledderveen, Vledderweg 31a, handelend in 100% organische vleermuizen meststof welke gebruikt dient te worden voor bodem en planten voor particuliere en beroepsmatige toepassing.

2. Hierna zal Directtuin worden aangeduid als leverancier, de wederpartij als afnemer.

3. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en offertes en van overeenkomsten inzake het verrichten van leveranties en/of diensten door de leverancier, voorzover partijen hiervan niet schriftelijk zijn afgeweken.

4. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bevatten in totaal 13 artikelen.

5. Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes.

1.Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 Orders zijn eerst na schriftelijke bevestiging voor leverancier bindend, onverminderd de gebondenheid van afnemer aan zijn order.

2. Alle monsters en modellen worden alleen als aanduiding verstrekt.

3. In prospecti, folders en publicaties, tekeningen en afbeeldingen vermelde gegevens zijn niet bindend.

 

Artikel 3. Prijzen.
1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzekering, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Franco levering is uitsluitend dan van toepassing wanneer in de offerte expliciet wordt vermeld bij welke voorwaarden franco levering van toepassing is.
2. Leverancier behoudt zich het recht voor de opgegeven prijzen tussentijds te wijzigen, indien en voor zover door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, alsmede, wanneer daar in de aanbiedingen uitdrukkelijk naar wordt verwezen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de gegeven order door afnemer.
3. Ingeval zich na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, anders dan hierboven genoemd, dan is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen met dien verstande, dat afnemer bevoegd is in dat geval de overeenkomst te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van de prijswijziging(en).

Artikel 4. Levering/Levertijd.
1. De opgave van leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend. Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak ook, zal afnemer nooit recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal leverancier in nader overleg treden met afnemer. Tevens vrijwaart afnemer leverancier tegen eventuele aanspraken die derden uit hoofde van verlate levering jegens haar (pogen) geldend (te) maken.
2. Levering geschiedt, afhankelijk van hetgeen wordt overeengekomen, door afgifte van de zaken op het door afnemer opgegeven afleveringsadres of doordat afnemer de zaken bij leverancier afhaalt.
3. Tenzij anders overeengekomen reizen de goederen voor rekening en risico van leverancier, behalve indien het transport door voertuigen van afnemer of door voertuigen, door afnemer aangezocht, wordt verzorgd. Het risico van schade en/of verlies gaat over op afnemer op het tijdstip dat de zaken worden ingeladen in zijn voertuig, resp. uitgeladen uit de voertuigen van leverancier of de door haar aangezochte voertuigen.
4. Indien de goederen die overeenkomstig lid 2 van dit artikel geleverd zijn, door omstandigheden die niet aan leverancier toe te rekenen zijn en niet van haar wil afhankelijk zijn, niet naar de door afnemer opgegeven plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, houdt leverancier die goederen voor rekening en risico van afnemer ter zijner beschikking.
5. Leverancier behoudt zich het recht voor de levering in door haar vast te stellen gedeelten te laten plaatsvinden.
6. Indien leverancier na het sluiten van de overeenkomst verneemt van omstandigheden, die aan leverancier goede grond geven te vrezen, dat afnemer zijn plicht tot betaling van de koopprijs niet zal nakomen, is leverancier bevoegd de levering op te schorten.
7. Indien een der partijen als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de overeenkomst, binnen 30 dagen nadat het overmacht veroorzakende feit zich voordeed bij schriftelijke aan de wederpartij gerichte verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadeloosstelling jegens de wederpartij gehouden is.

Artikel 5. Betaling.
1. Facturen van leverancier moeten door afnemer binnen resp. overeenkomstig de op de factuur aangegeven termijn en wijze betaald worden. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is. In dat geval worden alle betalingsverplichtingen van afnemer, ongeacht of leverancier terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is afnemer rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de vervaldag, ten bedrage van 1% per maand of gedeelte hiervan, dan wel de, hogere, wettelijke rente.
4. Indien leverancier tot het nemen van incassomaatregelen is gedwongen, is afnemer - onverminderd het gestelde in lid 5 van dit artikel - gehouden de door leverancier te maken interne kosten te vergoeden. Leverancier wordt in ieder geval geacht tot het nemen van incassomaatregelen gedwongen te zijn indien afnemer meer dan 60 dagen ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier in gebreke is.
5. Indien leverancier een uit een overeenkomst voortvloeiende vordering ter incasso uit handen moet geven, hetgeen zij in ieder geval geacht moet worden indien afnemer meer dan 60 dagen ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier in gebreke is, komen alle aan de inning van de vordering gebonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van afnemer. Tot deze kosten wordt ook gerekend de kosten die vallen op de reconventie door afnemer aanhangig gemaakte vordering(en) voor zover die uit deze overeenkomst voorvloeit (voortvloeien). Deze kosten worden wat hun omvang betreft door de met de inning belaste advocaat en/of deur-waarder van leverancier bepaald. Hun declaraties zijn bindend.
6. Iedere betaling van afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde renten en daarna op de oudst-openstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van afnemer.
7. Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.
1. Leverancier behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
a. de door afnemer voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden verschuldigde prestaties;
b. vorderingen wegens tekortschieten van afnemer in de nakoming van zodanige
 overeenkomst(en).
2. Indien afnemer uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die leverancier voor zichzelf doet vormen en houdt afnemer deze voor leverancier als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.
3. Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan leverancier toekomt, kan afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
4. Indien afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is leverancier gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer machtigt leverancier reeds nu voor alsdan daartoe de bij of voor afnemer in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van afnemer.
5. Afnemer geeft hierbij leverancier in pand, die deze ver-panding aanvaardt, alle zaken, waarvan afnemer (mede)eigenaar wordt door zaakvorming, natrekking, vermenging/ versmelting met de door leverancier geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen leverancier te eniger tijd van afnemer te vorderen heeft of zal hebben.

Artikel 7. Zekerheid.
1. Indien leverancier verneemt van omstandigheden, die aan leverancier goede grond geven te vrezen dat afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is afnemer verplicht op eerste verzoek van leverancier terstond genoegzame en in de door leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang afnemer daaraan niet voldaan heeft, is leverancier gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
2. Indien afnemer aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle vorderingen direct op-eisbaar.

Artikel 8. Eigendom/Auteursrechten.
1. Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, etc. die door leverancier aan afnemer worden verstrekt, blijven eigendom van leverancier.
2. Afnemer is niet gerechtigd het in lid 1 bedoelde aan te wenden anders dan ten behoeve van de zaken waarop zij betrekking hebben.

Artikel 9. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming.
1. Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 8 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
2. Afnemer heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering.
3. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.
4. De overeenkomst dan is leverancier ter harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde goederen of vervanging van de afgeleverde goederen.
5. Leverancier staat ervoor in dat de goederen voldoen aan de specificaties die zij tevoren daarvan aan afnemer heeft verstrekt. De aansprakelijkheid van leverancier terzake van de geleverde goederen is ten allen tijde beperkt tot ten hoogste een kosteloze levering van nieuwe goederen. Leverancier heeft in geval van gebreken aan de goederen, het recht te kiezen tussen het terugnemen van de goederen en vervanging van de desbetreffende goederen door nieuwe. Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect voortkomt uit onoordeelkundig gebruik of gebruik niet volgens de voorschriften van de goederen, inclusief maar niet beperkt tot de van tijd tot tijd door leverancier verstrekte handleidingen, door afnemer of enige derde.
 Leverancier is jegens afnemer slechts aansprakelijk voor gebreken aan de goederen indien en voor zover afnemer zich houdt aan al zijn verplichtingen, voortkomend uit zijn overeenkomst met leverancier.
 Indien een bij afnemer of een derde opgetreden schade, waarvoor afnemer leverancier aansprakelijk houdt, gedekt zal blijken te zijn onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van leverancier zal leverancier het aan haar vanwege de verzekeraar uitgekeerde bedrag aan de afnemer uitkeren.
6. Afnemer dient zich ervan bewust te zijn dat de handel in en toepassing van de goederen een grote mate van begeleiding en deskundigheid vereist. Hij dient zich dan ook te houden aan de door leverancier opgestelde voorschriften ten aanzien van behandeling van de goederen, die afnemer van tijd tot tijd door leverancier worden overhandigd. Leverancier heeft het recht deze voorschriften zo vaak als zij dit nodig acht te wijzigen om de juiste behandeling van de goederen te waarborgen.
7. Afnemer is verplicht alle voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen die hij van leverancier ontvangt door te geven aan eventuele verdere afnemers van hem.
8. Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden, die voortkomen uit het onoordeelkundig gebruik of gebruik niet volgens de regels van de zaken door afnemer of enig persoon, voor wie afnemer aansprakelijk is of aan wie afnemer de instructies had behoren door te geven.

Artikel 10. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens.
1. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
2. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 11. Schadevergoeding.
1. Voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van leverancier is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die niet voor risico van leverancier komen, is leverancier niet aansprakelijk.
2. Niet voor risico van leverancier komt schade als gevolg van:
a. opzet of grove schuld van personen, van wie leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;
b. ongeschiktheid van zaken, waarvan leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;
c. uitoefening door een derde jegens afnemer van één of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van afnemer in de nakoming van een tussen afnemer en die derde met betrekking tot de geleverde zaken gesloten overeenkomst;
d. werkstaking, werklieden, uitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storing in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging en andere oorzaken van overmacht.
3. Leverancier is nimmer gehouden tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de goederen en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding gevorderd wordt, te boven gaat.
4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van leverancier ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter.
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen leverancier en afnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen leverancier en afnemer worden bij uitsluiting berecht door de rechter te Groningen, behoudens:
a. voor zover dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven;
b. leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van afnemer.

Artikel 13. Nederlandse tekst prevaleert.
De Nederlandse tekst van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.